Hướng dẫn áp dụng thuế GTGT 0%

Hướng dẫn áp dụng thuế GTGT 0% đối với gửi hàng quốc tế

Cục Thuế TP. HP Hướng dẫn áp dụng thuế GTGT 0% đối với gửi hàng quốc tế với Công ty cổ phần gửi hàng về việc áp dụng thuế GTGT trong trường hợp Công ty ký hợp đồng gửi hàng thiết bị của khách hàng Trung Quốc từ Lào đến cảng Hòn La – Hà Tĩnh bằng đường bộ.

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quy định thuế GTGT 0%:

Hướng dẫn áp dụng thuế GTGT 0%

Hướng dẫn áp dụng thuế GTGT 0%

Thuế GTGT 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; gửi hàng quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế GTGT 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này…..

Gửi hàng quốc tế quy định tại khoản này bao gồm gửi hàng hành khách, hành lý, hàng hoá theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp gửi hàng hay không có phương tiện. Trường hợp, hợp đồng gửi hàng quốc tế bao gồm cả chặng gửi hàng nội địa thì gửi hàng quốc tế bao gồm cả chặng nội địa.”

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định điều kiện áp dụng thuế GTGT 0% như sau:

Đối với gửi hàng quốc tế:

– Có hợp đồng gửi hàng hành khách, hành lý, hàng hoá giữa người gửi hàng và người thuê gửi hàng theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với gửi hàng hành khách, hợp đồng gửi hàng là vé. Cơ sở kinh doanh gửi hàng quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về gửi hàng.

– Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp gửi hàng hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán trực tiếp”.

Từ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty POTRACO ký hợp đồng gửi hàng thiết bị của khách hàng Trung Quốc từ Lào đến cảng Hòn La – Hà Tĩnh bằng đường bộ, trong đó bao gồm cả chặng đường từ cửa khẩu Lao Bảo đến cảng Hòn La thuộc địa bàn Việt Nam. Để đảm bảo tiến độ và do không đủ phương tiện nên Công ty thuê Công ty B tại Việt Nam cùng gửi hàng một phần hàng từ Lào về Cảng Hòn La.

Nếu Công ty POTRACO và Công ty B có đủ hồ sơ chứng từ chứng minh chặng gửi hàng quốc tế từ Lào (điểm đi gửi hàng trong lãnh thổ Lào) đến cảng Hòn La thì dịch vụ gửi hàng từ Lào đến cảng Hòn La thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT thuế GTGT 0% (bao gồm cả dịch vụ gửi hàng do Công ty trực tiếp gửi hàng và thuê Công ty B gửi hàng thực hiện) nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *